Κοινωνική και εταιρική πολιτική

Η εταιρική κουλτούρα της Εταιρείας είναι το οργανωτικό πλαίσιο στο οποίο περιγράφουμε την ψυχολογία , συμπεριφορά ,εμπειρία , πιστή και τις αξίες στις οποίες πιστεύουμε ,αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία και τους σκοπούς που έχουμε θέσει κα την μεθοδολογία με την οποία τους καταφέρνουμε για να δημιουργήσουμε σταθερή ανάπτυξη της Εταιρείας , των υπαλλήλων της και σιγουριά των καταναλωτών των δικών μας προϊόντων .

“Το ειδικό σύνολο αξιών και κανόνων που μοιράζονται μεταξύ των ανθρώπων και ομάδων μέσα σε μία οργάνωση ,που ορίζουν και τον τρόπο με τον οποίον αλληλοεπιδρούν ο ένας με τον άλλον και όλοι που επικοινωνούν με και συμπεριλαμβάνονται στην εργασία της οργάνωσης άνθρωποι , θεσμοί ή άλλοι οργανισμοί

/Τσάρλς Χιλ & Γκάρεντ Δζόουνς 2001 Στρατηγικό μάρκετινγκ/

Οι αρχές πάνω στις οποίες εμείς χτίζουμε την Εταιρική μας κουλτούρα είναι:

1. Ισότητα

Η εταιρεία δεν ενθαρρύνει την διάκριση μεταξύ των υπαλλήλων . Οι υπάλληλοι που εργάζονται για την ΣΑΜΙ -М ΜΕΠΕ είναι διαφορετικής ηλικίας , φύλλου και θρησκεύματος , εάν όμως οι συνθήκες για το αντίστοιχο πόστο δεν απαιτούν ειδικές για το ανδρικό φύλλο προσόντα ,’όπως δύναμη και ύψος . Μέρος των εταιρικών μας αξιών είναι ότι κάθε άνθρωπος με προσόντα ανεξαρτήτων φύλλου/ θρησκεύματος / ηλικίας είναι καλοδεχούμενος να εργαστεί στην Εταιρεία .Η δημιουργία θέσεις εργασίας με θετική ενέργεια στην οποία κάθε ένας δημιουργικά να εκτελεί την εργασία του είναι βασικός σκοπός της Εταιρείας .

„ΣΑΜΙ -М“ ΜΕΠΕ εγγυάται και εξασφαλίζει ίσες συνθήκες για ανάπτυξη όλων των υπαλλήλων της , βεβαίως βάσει των δυνατοτήτων του καθενός . Εμείς βαθμολογούμε τους υπαλλήλους μας χωρίς καμία διάκριση και ανεξαρτήτως εθνικότητας , θρησκεύματος, φύλλου ή άλλης εξάρτησης ή διαφορετικότητας .

Εμείς αξιολογούμε μόνο βάσει των προσπαθειών, ευπείθειας, ακρίβειας και εντιμότητας στη δουλειά .

Σε σχέση με όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές εταιρικές συναστροφές αποφεύγονται κάθε είδος διακρίσεις που σχετίζονται με την ηλικία , φυλή ή εθνικότητα , πολιτικές πεποιθήσεις , θρήσκευμα , φύλλο , σεξουαλικό προσανατολισμό , κατάσταση υγείας .

2. Ανεκτικότητα

Είναι εγγυημένη η τήρηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών του προσώπου , όπως δεν ενθαρρύνεται με κανένα τρόπο κάθε μορφής ανευθυνότητας , διπροσωπίας, ζήλιας , κουτσομπολιά , ψέματος , δολιότητας και απροσεξίας . Η Διοίκηση κατηγορηματικά δεν ενθαρρύνει κάθε κατάχρηση εξουσίας ή άλλη πράξη που θίγει την αξιοπρέπεια του προσώπου και ή της ψυχικής και φυσικής του υγείας .

3. Αλληλοβοήθεια και συνεργασία

Οι υπάλληλοι είναι έτοιμοι να βοηθήσουν και συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους στην εκτέλεση των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους . Δεν επιτρέπονται προσβλητικά σχόλια και συμπεριφορά διάκρισης μεταξύ των συναδέλφων .

Κάθε υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να βοηθάει στην εκπαίδευση των συναδέλφων του , να μοιράζεται τις εμπειρίες του με αυτούς και να συμβάλλει στην εξειδίκευση και τελειοποίηση τους .

4. Ψηλός επαγγελματισμός , ευθύνη και αρμοδιότητα

Η Εταιρεία πραγματοποιεί την δραστηριότητα της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ,την επαγγελματική ηθική και τους εσωτερικούς της κανόνες και κανονισμούς .Από το οποίο συμπεραίνεται ότι οι σκοποί της Εταιρείας δεν μπορούν να αντίκειται στις αρχές της εντιμότητας και ευπρέπειας .Κάθε υπάλληλος ευθύνεται για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του .Σε περίπτωση που παρατηρηθούν λάθη , παραλείψεις ή ελαττώματα είναι υποχρεωμένος να τα διορθώσει εφόσον είναι στην αρμοδιότητα του ή να ενημερώσει τον άμεσα υπεύθυνο του για να λάβει αυτός τα απαραίτητα μέτρα

Ρητά πρέπει να τηρούνται η εργατική νομοθεσία , οι κανόνες υγειούς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας ,παρατήρηση και τήρηση των νόμων που οριοθετούν την δραστηριότητα της Εταιρείας , όπως και τους εγκεκριμένους εσωτερικούς κανονισμούς

Απορρίπτεται κάθε μορφή προνομίων και δώρων για τους υπαλλήλους ως προσπάθεια επιρροής επάνω στην γνώμη τους και της σωστής εκτέλεσης των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων ή με σκοπό παρότρυνση προς εκτέλεση ενεργειών που είναι εναντίων των συμφερόντων της εταιρείας .

Στην βάση της ποιοτικής και επιμελής εκτέλεσης των υποχρεώσεων σε κάθε τομέα , είναι η ύπαρξη της απαραίτητης επαγγελματικής εξειδίκευσης και τελειοποίησης . Συνειδητοποιώντας αυτό η Εταιρεία δεσμεύεται να εξασφαλίσει ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω οργάνωσης και συμμετοχής σε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις .

Με σκοπό να εγγυηθεί υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού η Εταιρεία πρέπει να ανεβάζει την εξειδίκευση των υπαλλήλων της , δίνοντας τους δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και επαγγελματικά σεμινάρια όπως και η ιδία να οργανώνει τέτοια .

Σε περίπτωση αναδιοργάνωση προστατεύεται η αξία κάθε υπαλλήλου και σε περίπτωση ανάγκης λαμβάνονται μέτρα εκπαίδευσης και επαγγελματικής μετεκπαίδευσης.

5. Πειθαρχεία

Η πειθαρχεία είναι στοιχείο που εμείς εξετάζουμε ως βάση για την επιτυχία και ανάπτυξη της Εταιρεία , όπως και όλων των υπαλλήλων και εργαζομένων .

Η αυτοπειθαρχεία είναι μέρος της φιλοσοφίας μας .

6. Υγειές σχέσεις με :

● Πελάτες

Στη βάση όλων των συμβατικών σχέσεων με τους πελάτες τις εταιρείας έχουν χτιστεί οι αρχές της ευπρέπειας , του επαγγελματισμού και του υψηλότερου βαθμού συνεργασίας . Μεταξύ των βασικών ευθυνών του προσωπικού είναι η έρευνα και εξασφάλιση της ικανοποίησης του πελάτη , όπως και συνεχόμενη βελτίωση των πωλήσεων .

● Με συνεργάτες και προμηθευτές

Η συνεργασία με συνεργάτες από σύμβαση είναι μέρος της καθημερινής δραστηριότητας της Εταιρείας .Για το λόγω αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικοί οι αρχές της αμεροληψίας και της αμοιβαίας εκτίμησης στην επικοινωνία με αυτούς .

Η επιλογή συνεργατών και προμηθευτών πρέπει να βασίζεται σε ξεκάθαρες και χωρίς διακρίσεις διαδικασίες .Η Εταιρεία βασίζεται μόνο σε κριτήρια που έχουν σχέση με το ανταγωνισμό και ποιότητα των προσφερόμενων από των υποψηφίων συνεργατών προϊόντων και υπηρεσιών και ως βασικό κριτήριο λαμβάνει τα υγιεινά και ασφαλείς προϊόντα .

● Με δημόσιοι θεσμοί , εμπορικά σχήματα , ΜΜΕ και άλλοι εξωτερικοί παράγοντες

Όλες τις σχέσεις μεταξύ της Εταιρείας και των δημοσίων θεσμών βασίζονται στην αρχή της ευπρέπειας, διαφάνειας ,συνεργασίας κα μη επέμβασης , όπως και πλήρη εκτίμηση ως προς το ρόλο που έχει κάθε υποκείμενο .

Εμείς δεν χειραγωγούμε στοιχεία και γεγονότα και δεν ενθαρρύνουμε την προπαγάνδα και την χειραγώγηση των στοιχείων και γεγονότων .

Εμείς είμαστε για διαφάνεια και πληροφόρησης κάθε προσώπου που ενδιαφέρεται σε μια κατάσταση .Βασική αρχή είναι η αντικειμενικότητα .

● Εσωτερική εταιρική επικοινωνία

А. Προσωπικές ευθύνες και υποχρεώσεις

Η προσωπική συμπεριφορά κάθε υπαλλήλου είναι κλειδί για την επιτυχημένη ανάπτυξη της Εταιρείας και επίτευξη των σκοπών που έχουν θετεί .

Οι εργαζόμενοι /Υπάλληλοι πρέπει να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί αν βλάψει την φήμη και το όνομα της Εταιρείας.

Στη μεταξύ τους σχέσεις οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψην τους τα συμφέροντα της Εταιρείας ,εφαρμόζοντας τους Κανόνες που έχουν θεσπιστεί για θετική συμπεριφορά , σεβασμό της τιμής και περηφάνειας του άλλου

Στην επικοινωνία μεταξύ τους οι υπάλληλοι είναι ίσοι. Οι σχέση μεταξύ τους βασίζονται σε εμπιστοσύνη , ανεκτικότητα , ηθικότητα και αλληλοβοήθεια . Οι προσωπικές διαφορές δεν είναι αντικείμενο δημοσίων συζητήσεων . Οι διαφορές , οι κριτικές και οι ασυμφωνίες λύνονται με πολιτισμένους τρόπους με ειλικρινή επικοινωνία.

Ανάξιοι θεωρούνται οι προσωπικοί υπαινιγμοί και η εχθρική συμπεριφορά .Ανήθικο και απαράδεκτο είναι η κατάθεση αβάσιμων παραπόνων και έκθεση συκοφαντικών ισχυρισμών που αφορούν εργαζομένους στην Εταιρεία ή την ίδια την Εταιρεία .

Δεν επιτρέπεται συμπεριφορά η οποία θίγει την προσωπική αξιοπρέπεια και τιμή κάθε εργαζομένου

Στην εκτέλεση των επαγγελματικών υποχρεώσεων πρέπει να τηρείται η ιεραρχία και πρέπει να επιδιώκεται αντικειμενικότητα και αμεροληψία ,να αναλαμβάνεται ευθύνη για τις πράξεις και ενεργή συμμετοχή στην επίλυση των προβλημάτων της Εταιρείας .

Σε σχέση με την ευσυνείδητη εκτέλεση των επαγγελματικών υποχρεώσεων και τήρηση της καλής ετικέττας είναι και η ύπαρξη προτεινόμενο μοντέλο ένδυσης . Για τέτοιο θεωρείται το επίσημο- επαγγελματικό και σπορ – κομψό ντύσιμο ,εκτός εάν για τη συγκεκριμένη θέση δεν υπάρχει απαίτηση ειδικής στολής . Εάν υπάρχει τέτοια εμείς την φοράμε με ευχαρίστηση . Για κάθε υπάλληλο που η θέση του απαιτεί ειδική στολή αυτή παρέχετε από την Εταιρεία .

Η επικοινωνία και ο όγκος της πληροφορίας στην Εταιρεία έχουν χτιστεί βάσει της τάξης εκτέλεση κάθε διαδικασίας , των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων που αναλογούν σε κάθε επίπεδο εκτέλεσης και ιεραρχίας , όπως και με δημιουργία εργατικών διαδικασιών που βασίζονται σε εσωτερικούς κανονισμούς και πιστοποιημένη πρόσβαση . Η εσωτερική επικοινωνία είναι περισσότερο προφορική και γραπτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Β . Δέσμευση της Διοίκησης

Η Διοίκηση δεσμεύεται να εφαρμόζει σε ύψιστο βαθμό τις παρόντες κοινές εταιρικές αξίες σε συνθήκες διαφάνειας , διάλογου και ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων , ιδεών και προτάσεων ,αντίστοιχα με τις απαιτήσεις του καλού εργαζομένου , ειδικού και μάνατζερ

Ευθύνεται για την τήρηση των νόμιμων και άλλων απαιτήσεων που αφορούν την δραστηριότητα της Εταιρείας , όπως παρέχει πληροφορία για επερχόμενες τροποποιήσεις και αλλαγές στην ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία , στάνταρτ , κανονισμούς κλπ. και πληροφορεί τα αρμόδια πρόσωπα για αυτές τις αλλαγές

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για εξασφάλιση υψηλότατο στάνταρτ ποιότητας , ασφάλειας και υγείας στη εργασία , προστασίας του περιβάλλοντος , ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και διαφανούς συνεργασίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω και έξω από την Εταιρεία συνεργασία .

Τα επαγγελματικά προσόντα των υποψηφίων για εργασία πρέπει να βαθμολογούνται μόνο βάσει των επιδιωκόμενων από την Εταιρεία συμφερόντων . Απορρίπτεται κάθε μορφή διάκρισης στην επιλογή , διοίκηση ή επαγγελματική ανάπτυξη των υπαλλήλων .Σε όλη την διάρκεια απασχόλησης τους στην Εταιρεία , οι υπάλληλοι πρέπει να λαμβάνουν ξεκάθαρες οδηγίες που υποβοηθούν την εργασία τους και τους επιτρέπει να την εκτελούν ποιοτικά.

„ΣΑΜΙ -М“ περιμένει και απαιτεί από όλους τους υπαλλήλους κάθε βαθμίδας υπευθυνότητας να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με αμοιβαία εκτίμηση, ευγένεια , ειλικρίνεια και συμπεριφορά που σέβεται την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου ανεξαρτήτως φύλλου , θρησκείας , καταγωγής ή άλλων διαφορών .

Κάθε υπεύθυνος σέβεται την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των υφισταμένων του υπαλλήλων και ευθύνεται για τις εντολές που δίνει , για την εκτέλεση τους και τις συνέπειες τους .Ο εργαζόμενος σέβεται την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των υπευθύνων του και τηρεί υποταγή και στο χώρο εργασίας και σε δημόσιους χώρους . Ο υπεύθυνος είναι παράδειγμα για επαγγελματική , αμερόληπτη και αποτελεσματική εκτέλεση των επαγγελματικών υποχρεώσεων , συμπεριφέρεται υπεύθυνα στους υφισταμένους του , βοηθάει την επαγγελματική τους ανάπτυξη και ενθαρρύνει την τίμια εκτέλεση των επαγγελματικών υποχρεώσεων τους , μέσω παροχής συμβουλών , κατευθύνσεων και κατάλληλων διορθωτικών μέτρων.

Γ. Επικοινωνία

Ο ευγενικός και προσεκτικός τρόπος αντιμετώπισης των πελατών είναι καλή αρχή των επαγγελματικών σχέσεων .

Η πρώτη εντύπωση είναι πάντα αποφασιστική .Η εξωτερική μας εμφάνιση είναι σημαντική, όχι μόνο ως πρώτη εντύπωση αλλά και στην επικοινωνία μετά . Εάν κάνουμε καλή και κομψή εντύπωση με απόλυτη σιγουριά οι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνούμε θα θελήσουν να μάθουν τι άλλο μπορούμε να τους προτείνουμε . Για αυτό το λόγο πάντα πρέπει να έχουμε τέλεια εμφάνιση . Τα ρούχα πρέπει υποχρεωτικά να είναι καθαρά , πάντα σιδερωμένα , τα παπούτσια να είναι άνετα και καθαρά . Τα μαλλιά να είναι πάντα καθαρά και κουρεμένα . Οι άνδρες να είναι καθημερινά καλά ξυρισμένοι ,αυτοί που έχουν γενειάδα – να είναι καλά φροντισμένη .

Πώς αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μιλάει αδιαμφισβήτητα για τους δικούς μας τρόπους . Καλό είναι να οργανώνουμε τις συναντήσεις μας έτσι ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση ή διακοπεί των συζητήσεων , ο πελάτης δεν πρέπει να διακόπτεται .Το κινητό τηλέφωνο πρέπει να βρίσκεται στη τσέπη με απενεργοποιημένο ήχο πριν τη συνάντηση για να μην ενοχλεί τις συζητήσεις. Στο τέλος της συνάντησης κάνουμε χειραψία και ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας έχουν αφιερώσει .

- Τηλεφωνική επικοινωνία

Στο τηλεφωνικό κάλεσμα απαντάμε το αργότερο μέχρι το τρίτο χτύπημα του τηλεφώνου και αρχίζουμε κάθε συζήτηση με χαμόγελο . Αυτό φαίνεται από το ήχο της φωνής μας στο ακουστικό .

Δεν πρέπει να αφήνουμε τα τηλέφωνα γύρο μας να χτυπάνε συνέχεια επειδή δημιουργείται ένταση . Όταν χτυπάει το τηλέφωνο και εμείς δεν είμαστε σε θέση να συζητήσουμε , αρκεί να απαντήσουμε και να ζητήσουμε συγγνώμη στον άνθρωπο που μας καλεί ,να του εξηγήσουμε ότι είμαστε απασχολημένοι και θα τον καλέσουμε αργότερα

Όταν καλούμε εμείς πρέπει να μιλάμε καθαρά και με μέτρια φωνή. Αρχίζουμε τη συζήτηση πάντα με χαιρετισμό και μετά ανακοινώνουμε το όνομά μας και την Εταιρεία που εκπροσωπούμε . Εξηγούμε περιληπτικά για ποιο λόγω καλούμε . Δεν πρέπει να παραλείψουμε να ρωτήσουμε για το όνομα του ανθρώπου με τον οποίο μιλάμε και να τον ζητήσουμε με το όνομα του σε επόμενη κλήση .Στο τέλος της κλήσης ευχαριστούμε για την συζήτηση .

-Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όταν γράφουμε ηλεκτρονικό μήνυμα πάντα γράφουμε κυριλλικά – να γράφουμε σε «ιντερνετική γλώσσα» είναι ασέβεια προς των συνομιλητή . Δεν γράφουμε μόνο με κεφαλαία γράμματα – αυτό ισοδυναμεί με κραυγή . Δεν γράφουμε και μόνο με μικρά γράμματα – έτσι ο παραλήπτης μένει με την εντύπωση ότι ο γράφων δεν ενδιαφέρεται για το ίδιο το κείμενο και δεν το θεωρεί σημαντικό .

Σε ηλεκτρονικό μήνυμα απαντάμε στα πλαίσια 24 ωρών , έστω και εάν δεν είμαστε έτοιμοι με την απάντηση πρέπει να στείλουμε ηλεκτρονικό μήνυμα και να ενημερώσουμε ότι εργαζόμαστε πάνω στο θέμα. Ελέγχουμε το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο τουλάχιστον τρεις φορές το μήνα .

Η επιστολή πάντα αρχίζει με προσφώνηση και τελειώνει με χαιρετισμό .

Σε περίπτωση αλληλογραφίας πάντα απαντάμε σωστά και αξιόπιστα σε προθεσμία τριών ημερών ή στην προθεσμία που μας έχει θετή .

7. Πληροφόρηση

Δεν ανεχόμαστε χειρισμούς και προπαγάνδα , επιμένουμε στην αξιοπιστία .

Πληροφορούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη χωρία να εκφράζουμε παραπλανητικές γνώμες.

Κάθε υποκείμενο έχει ενημερωθεί για τα δικαιώματα του , τις υποχρεώσεις του και τις ευθύνες του .

8. Αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη

Τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της δικαιοσύνης όταν λαμβάνονται αποφάσεις.

9. Προσωπική επιχειρηματολογία και δυνατότητα εξέλιξης

Οι υπεύθυνοι στην Εταιρεία είναι οι βασικοί φορείς των πολιτιστικών αξιών της Εταιρείας . Αυτοί είναι οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων των υφισταμένων τους ,όπως και για την κατάλληλη επιλογή των ανθρώπων της ομάδας τους . Αυτοί δίκαια μοιράζουν τις υποχρεώσεις και είναι υπεύθυνοι να ενθαρρύνουν τους άμεσα υφισταμένους τους σύμφωνα με τις επιτεύξεις τους και σύμφωνα με τα συμφέροντα της Εταιρείας .

Η Εταιρεία ενθαρρύνει τους υπαλλήλους της και υλικά και στην ηθική κατεύθυνση .Σύμφωνα με την κρίση της Διοίκησης , η υλική ενθάρρυνση των υπαλλήλων ορίζεται σύμφωνα με εσωτερική επικοινωνιακή πολιτική και στρατηγική της Εταιρείας .Η ηθική ενθάρρυνση είναι αποτέλεσμα της καλής επικοινωνίας με τους συναδέλφους μας , της εκτίμησης μεταξύ μας , της θετικής φήμης της Εταιρείας στην οποία εργαζόμαστε και της θετικής συμπεριφοράς μας προς αυτήν .Για αυτό δική μας βασική αρχή είναι η αισιοδοξία

10. Στήριξη κοινωνικών εκδηλώσεων και ταλέντων

Στήριξη της Κοινωνίας μέσα στην οποία η Εταιρεία ασκεί τη δραστηριότητα της, είναι ηθική υποχρέωση της και έκφραση της κοινωνικής της αλληλεγγύης. Σε σχέση με αυτό κάθε χρόνο οργανώνονται καμπάνιες για βοήθεια Ορφανοτροφείων σύμφωνα με τις δυνατότητες της Εταιρείας .

11. Αυτοπειθαρχία και αυτόπροετοιμασία

Η αυτοπειθαρχία και η αυτοπροετοιμασία είναι μέρος της επιτυχίας . Η αυτοπειθαρχία είναι αρετή που γεννά σεβασμό.

Έχουμε χτισμένο πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο οι υπάλληλοι και εργαζόμενοι παροτρύνονται . Στηρίζουμε εργαζομένους με υψηλή αυτοπειθαρχία και αυτοπροετοιμασία

12. Διημιουργία καλλιτεχνική ατμόσφαιρα για ομαδική εργασία

Δεν θεωρούμε την εργασία μας υποχρέωση , αυτή είναι ευθύνη .Δημιουργούμε καλλιτεχνικό πνεύμα και ομάδα για έρευνα των αναγκών της αγοράς .Εμείς δεν εργαζόμαστε , εμείς δημιουργούμε για τους καταναλωτές μας.

13.Αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας

Η Εταιρεία πραγματοποιεί την δραστηριότητα της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας , την επαγγελματική ηθική και τους εσωτερικούς της κανόνες και κανονισμοί . Από το οποίο ακολουθεί ότι οι επιδιωκόμενοι σκοποί της Εταιρείας δεν μπορούν να είναι σε αντίθεση με τις αρχές της ειλικρίνειας και αξιοπρέπειας . Κάθε υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του .Σε περίπτωση που πέσει στην αντίληψη του λάθος , παράληψη ή ελάττωμα είναι υποχρεωμένος να τα διορθώσει σε περίπτωση που είναι αρμόδιος για αυτά ή άμεσα να ενημερώσει τον υπεύθυνο του για να ληφθούν τα αντίστοιχα μέτρα .

Ρητή είναι η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας , τους κανόνες για τις υγιεινούς και ασφαλούς συνθήκες εργασίας , την τήρηση και διαφύλαξη τους νόμους που οριοθετούν τη δραστηριότητα της Εταιρείας , όπως και τους εσωτερικούς κανόνες που έχουν θεσπιστεί.

„ΣΑΜΙ -М“ ΜΕΠΕ περιμένει από τους υπαλλήλους της να υπερασπίζουν γερά και σταθερά τα συμφέροντα της Εταιρείας μας και να είναι αλληλέγγυοι προς την εργασία αλλά μόνο στα πλαίσια της νομιμότητας και της ηθικής. Η Εταιρεία μας στηρίζει τον νόμιμο και νομιμόφρων ανταγωνισμό . Κάθε υπάλληλος μας είναι υποχρεωμένος να τηρεί αυτές τις αρχές . Βασική αρχή της „ΣΑΜΙ -М“ ΜΕΠΕ είναι να μην εμπλέκεται και συμμετέχει με κανένα τρόπο σε «αμοιβαίες συμφωνίες» και οποιεσδήποτε παράνομες ενέργειες για να λάβει προνόμια.

14. Πρωτοτυπίες και προστασία του περιβάλλοντος

Η Διοίκηση της ΣΑΜΙ -М ΜΕΠΕ κατανοεί ότι η δραστηριότητα κάθε οργανισμού επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα το περιβάλλον και για αυτό αναλαμβάνει να βελτιώνει την επίδραση στο περιβάλλον μέσω της εφαρμογής καλύτερων επιχειρηματικών πρακτικών για μείωση της αφομοίωσης των απορριμμάτων κα την συγκομιδή και ανακύκλωση υλικών όπως χαρτί , πλαστικό , μπαταρίες , παλαιωμένο ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό . Εκτός από αυτό πραγματοποιείται καθαρισμό αποβλήτων για εμπόδιση ρύπανσης του νερού.

Η Εταιρεία προσπαθεί να εφαρμόζει τεχνολογίες που πραγματοποιούνται μέσω μικρότερής χρήσης ενέργειας και νερού μέχρι τη μείωση των επικίνδυνων εκπομπών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την δραστηριότητα της Εταιρείας .

15. Διαφάνεια

Η Εταιρεία και όλοι που απασχολούνται σ’αυτήν εφαρμόζουμε την αρχή της Διαφάνειας και αυτή είναι μέρος της καθημερινότητας μας.

16. Κοινωνική ζωή στην Εταιρεία

Η Εταιρεία έχει αναπτυγμένη κοινωνική ζωή στην οποία ενεργά συμμετέχουμε . Έχουμε πρόγραμμα αθλητικών εκδηλώσεων στο οποίο κάθε ένας από εμάς συμμετέχει με ευχαρίστηση .

Εκτιμόμαστε και γιορτάζουμε τις προσωπικές γιορτές

Για μας ο σκοπός είναι να δημιουργήσουμε την οικογένεια της ΣΑΜΙ -М.

17.Πλειονεκτήματα της “Ποιότητας ” εναντίων “Τιμής ”

Quality control of products/services offered by SAMI-M is the company’s focus as it namely leads to the satisfaction of the final consumer and the other intermediaries in the chain leading to them. The Production and Technology Division are the people responsible for the direct quality of produce in the company; the Trade Division are the employees responsible for monitoring the good storage of the goods in stores/distributors so that it reaches the final consumer in the corresponding quality and good commercial appearance.

18. Προσανατολισμός προς τον πελάτη

Η δραστηριότητα της Εταιρείας εξαρτάται από τους πελάτες και για αυτό ο σκοπός μας είναι να εξηγήσουμε με μέγιστη ακρίβεια τις ανάγκες τους , να εκπληρώσουμε τις απαιτήσεις τους και υπερβούμε τις προσδοκίες τους .Κατανοούμε την ευθύνη μας και εγγυούμαστε ότι οι διαδικασίες και η δραστηριότητα της Εταιρείας συνεχώς ελέγχονται με σκοπό να παραδοθεί ποιοτικό προϊόν .Έχουν εισαχθεί μέτρα ασφαλείας σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων . Συνεχώς δημιουργούνται νέα προϊόντα ,παρακολουθώντας την αλλαγή στην κουλτούρα της κατανάλωσης ,συμπεριλαμβάνοντάς διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες .

Έχει δημιουργηθεί ανοιχθεί γραμμή του πελάτη μέσω του ανοίγματος της Εθνικής τηλεφωνικής γραμμής 0700 11000 του καταναλωτή και πελάτη .

19. Αυτοματισμός της παραγωγής , εισαγωγή καινούριων τεχνοτροπιών στην IT σφαίρα

Ο αυτοματισμός των συστημάτων οδηγεί σε μείωση των λαθών , καλύτερη παραγωγή , καλύτερη παρακολούθηση . Το εισαγμένο πληροφοριακό σύστημα για εταιρική διοίκηση BORA Business System, επέφερα μείωση των εξόδων κα βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών .Έδωσε δυνατότητα στην Εταιρεία να αποσπά στοιχεία πιο αποτελεσματικά και να τα χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά , για να απαντήσει ισοδύναμα στις απαιτήσεις των πελατών και των ρυθμιστικών οργάνων, και να είναι ανταγωνιστική . Λάβαμε την δυνατότητα για μεγαλύτερη δυνατότητα κίνησης των ομάδων με απομακρυσμένες θέσεις εργασίας και γρηγορότερη αντίδραση .

Η εταιρεία χρησιμοποιεί και EDI – διεθνές σύστημα ανταλλαγή εγγράφων μέσω ηλεκτρονικής οδού .Αυτό το σύστημα δίνει δυνατότητα ανταλλαγής εγγραφών μεταξύ προμηθευτών και πελατών , στην πλειοψηφία εθνικές και πολυεθνικές εταιρείες , να γίνεται μέσω Διαδικτύου , οι παραγγελίες μπορούν να καταχωρηθούν αυτόματα στο λογισμικό το οποίο μειώνει τον χρόνο ανταλλαγής εγγράφων , είναι δυνατή η έγκυρη σχεδίαση της παραγωγικής διαδικασίας .

20. Σταθερότητα

Η επιδίωξη για εξασφάλιση σταθερής ανάπτυξης της Εταιρείας καταφέρεται μέσω της ικανοποίησης των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών και συνεχόμενης βελτίωσης της ποιότητας , προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών ασφάλειας κα υγείας στην εργασία στην πραγματοποίησης της δραστηριότητας της .

Κατάλληλη και σύμφωνα με το νόμο χρήση του πάγιου ενεργητικού και των υπαρχόντων οικονομικών στοιχείων ,την χρήση τους όπως προορίζονται και την φροντίδα του καλού κυρίου .

Η αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας της Εταιρείας οδηγεί την Εταιρεία προς κερδοφορία και επίτευξη σταθερότητας και οικονομικής αντοχής .

Η εξασφάλιση κεφαλαίων βοηθάει στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας, για έγκυρη εξόφληση των προμηθευτών , το οποίο δημιουργεί καλή εταιρική φήμη της Εταιρείας ως αξιόπιστη εταιρεία .

Η Εταιρεία συντάσσει και εκσυγχρονίζει σχέδιο για πάγιο ενεργητικό και τα υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία μέσω των οποίων να μειωθούν οι επικίνδυνες εκπομπές και να εισάγεται ενεργητικό με υψηλότερη κλάση ενέργειας και επεξεργασίας

21. Ο σκοπός μας είναι κάθε ένας από μας να είναι παράδειγμα προς μίμηση .Η δουλεία μας να γεννά θαυμασμό στους άλλους . Να μην βλέπουμε την δουλειά μας ως υποχρέωση αλλά ως δυνατότητα τελειοποίησης της προσωπικότητας μας .

22. Φιλοσοφία

Εμείς δεν εργαζόμαστε , εμείς δημιουργούμε ακολουθώντας τις ανάγκες των καταναλωτών μας .

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ